Home Premies - attesten

De Groene lening

De federale overheid verleent een aantal voordelen voor leningen afgesloten door natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 die uitsluitend dienen om energiebesparende uitgaven als bedoeld in artikel 14524, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 te financieren. 

De federale overheid neemt de intrest ten belope van 1,5% van deze leningen ten laste (intrestbonificatie) en bovendien wordt voor de resterende intresten een belastingvermindering verleend. Deze belastingvermindering bedraagt 40% van de betaalde intresten, na aftrek van de intrestbonificatie.

Welke leningovereenkomsten komen in aanmerking?

consumentenkredieten onder de vorm van een lening op afbetaling of een verkoop op afbetaling (kredietopeningen in het kader van het consumentenkrediet en hun eventuele wederopnames komen evenwel niet in aanmerking); 
hypothecaire kredieten (met inbegrip van hypothecaire kredietopeningen en hun eventuele wederopnames).

Welke uitgaven komen in aanmerking?

- vervanging of onderhoud van uw verwarmingsketel; 
- plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen of een zonneboiler;
- installeren van een warmtepomp; 
- plaatsen van dubbele beglazing; 
- dak-, muur- en vloerisolatie (muur- en vloerisolatie enkel in 2009 en 2010); 
- plaatsen van thermostatische kranen of een klokthermostaat; 
- een energieaudit.

De interestbonificatie en de belastingvermindering voor intresten van groene leningen wordt enkel toegekend voor leningen voor energiebesparende uitgaven die bestemd zijn voor privédoeleinden.

Hoogte van de lening?

Het ontleende bedrag moet minstens 1250 euro en mag hoogstens 15.000 euro bedragen. Deze grenzen gelden per kalenderjaar, per woning en per kredietnemer.
Twee natuurlijke personen die samen eigenaar zijn van een woning kunnen in het jaar 2009 
- ofwel samen één groene lening van maximum 30.000 euro; 
- ofwel afzonderlijk elk één groene lening van maximum 15.000 euro per lening 
sluiten om de energiebesparende uitgaven voor die woning te financieren.

Bijkomende bepalingen.

De kredietnemer dient via de kredietgever ten laatste op het ogenblik dat de leningsovereenkomst wordt ondertekend te verzoeken tot een toekenning van intrestbonificatie. De kredietgever is hierbij de tussenpersoon die zich tot de dienst bevoegd voor intrestbonificatie dient te wenden.

De kredietnemer dient ook een bewijsstuk (kopie van de factuur en de bijlagen) te bezorgen aan de kredietgever om aan te tonen dat de lening effectief dient om energiebesparende uitgaven te financieren.

Voor leningen die zijn afgesloten tussen 1 januari 2009 en 31 juli 2009 (de dag van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 12 juli 2009 betreffende de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven) is er een overgangsregeling. Voor deze leningen beschikt men over een termijn van 3 maand om de voorwaarden van de leningovereenkomst in overeenstemming te brengen met de voorwaarden zoals bepaald in het koninklijk besluit, om de toekenning van de intrestbonificatie te verzoeken en om de vereiste bewijsstukken (kopie van de factuur en de bijlagen bv.) af te leveren aan de kredietgever.

Indien het jaarlijks kostenpercentage van het consumentenkrediet of het hypothecaire krediet minder dan 1,5% zou bedragen, wordt de intrestbonificatie verminderd tot deze lagere rentevoet.

De belastingvermindering voor intresten van groene leningen moet worden aangevraagd door in de belastingaangifte de passende codes in te vullen. De kredietgevers zullen de nodige attesten bezorgen om aanspraak te kunnen maken op de belastingvermindering. Deze attesten moeten ter beschikking worden gehouden van de belastingadministratie.

Meer informatie

www.degroenelening.be